Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN

de vennootschap onder firma

Debby van der Weegh Persoonlijke Uitvaartverzorging V.O.F. De Singel 3
8307 BR ENS

inschrijving kamer van koophandel nr. 59631198

-1-

JUNI 2018

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Debby van der Weegh Persoonlijke Uitvaartverzorging (inschrijvingsnr. K.v.K. 59631198), hierna te noemen Debby van der Weegh, aan derden gedaan, op alle door Debby van der Weegh in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Debby van der Weegh met derden aangegaan.

b. Daar waar de wederpartij bestaat uit meerdere nabestaanden, in aanwezigheid en/of schriftelijk bevestigd, die betrokken zijn in de totstandkoming van de overeenkomst, maar waar één deze namens hen jegens Debby van der Weegh handelend optreedt verbinden zij zich jegens Debby van der Weegh individueel ondeelbaar hoofdelijk aansprakelijk in de naleving van de gesloten overeenkomst, tot en met de dag der algehele afwikkeling en voldoening.

c. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

d. Indien de wederpartij inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor Debby van der Weegh niet bindend voor zover die afwijken van deze voorwaarden.

e. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Debby van der Weegh te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van wederpartij, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a.Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Debby van der Weegh gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b.De door Debby van der Weegh in afbeeldingen, websites, multimedia, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.

Debby van der Weegh is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Debby van der Weegh, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met Debby van der Weegh gesloten overeenkomsten worden voor Debby van der Weegh eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Debby van der Weegh, dan wel doordat Debby van der Weegh met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigin- gen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Debby van der Weegh eerst, nadat en voor zover deze door Debby van der Weegh zijn geaccepteerd, doordat zij met de uitvoering ervan heeft aangevangen of schriftelijk zijn bevestigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Debby van der Weegh gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd, dan wel dat Debby van der Weegh met de uitvoering van de wijzing en/of aanvulling is aangevangen.

Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Debby van der Weegh overeenkomsten sluiten.

-2-

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Debby van der Weegh te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Debby van der Weegh hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Debby van der Weegh zou kunnen doen ontstaan.

d. Wederpartij staat er voor in, dat de op verzoek van Debby van der Weegh verstrekte relevante gegevens t.b.v. de door Debby van der Weegh te leveren dienstverlening correct en volledig zijn. Onder relevante gegevens wordt onder andere verstaan maar daartoe niet beperkt gegevens met betrekking tot bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal, implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD), pacemaker en informatie over zaken en goederen die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.

e. Debby van der Weegh zal de aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand verzorgen op basis van de door en/of zijdens wederpartij verstrekte gegevens, tenzij dit anders is overeengekomen. Wederpartij is gehouden om in geval van enige onjuistheid in de overlijdensakte onmiddellijk na kennisneming daarvan Debby van der Weegh daarover in kennis te stellen. In het geval dat er onjuiste gegevens door wederpartij aan Debby van der Weegh zijn verstrekt, dan heeft Debby van der Weegh het recht om de directe- en indirecte kosten die de correctie in de overlijdensakte met zich mee zich mee brengt aan wederpartij in rekening te brengen.

f. Debby van der Weegh heeft het recht om voorafgaand aan de overeenkomst met wederpartij als ook bij de totstandkoming en uitvoering ervan een credit check op wederpartij uit te voeren en/of te doen laten uit voeren. Zij heeft eveneens het recht om, voor zover de uitkomst naar haar inzicht daartoe aanleiding geeft de overeenkomst te annuleren, te ontbinden en/of op te schorten.

Debby van der Weegh heeft alsdan eveneens het recht wederpartij om financiële zekerheid te vragen, bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt in de vorm van verstrekking van geld in depot en/of een bankgarantie.

g. Daar waar de overledene bij leven een uitvaart verzekering heeft afgesloten stemt wederpartij door middel van de totstandkoming van de overeenkomst met Debby van der Weegh er mee in dat de daaruit beschikbaar komende gelden aan Debby van der Weegh ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden gecedeerd. Debby van der Weegh zal bij haar factureren de door haar van de verzekering ontvangen gelden inzichtelijk maken en in mindering op het door wederpartij verschuldigde bedrag brengen.

h. Bij de door Debby van der Weegh met wederpartij gesloten overeenkomst zal zij de heersende privacy wetgeving met inbegrip van de bescherming van persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG in acht nemen.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a. Debby van der Weegh is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Debby van der Weegh dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt bij brand, waterschade, stroomuitval, oorlogen, aardbevingen en onheil van buitenaf.

b. Debby van der Weegh is niet aansprakelijk, niet direct noch indirect, voor verlies, en/of diefstal van al datgene wat toebehoord aan de overledene/ nabestaande(n) gedurende de uitvoeringsduur van de overeenkomst in ruimten waar Debby van der Weegh haar werkzaamheden verricht en of waar de overledene wordt opgebaard. Evenmin is dit het geval voor zaken die door en/of zijdens wederpartij in de overeenkomst worden ingebracht.

c. Voor zover wederpartij en/of haar opdrachtgeefster, dan wel de door haar en/of zijdens haar ingeschakelde derde op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen Debby van der Weegh en wederpartij, is

-3-

Debby van der Weegh op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor alle zijdens wederpartij en/of diens ingeschakelde derde veroorzaakte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van wederpartij.

d. Indien Debby van der Weegh wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schade- plichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 1.000,00 (zegge; duizend euro).

e. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens Debby van der Weegh niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Debby van der Weegh niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Debby van der Weegh, zal Debby van der Weegh in nader overleg treden met wederpartij.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van Debby van der Weegh of een andere door Debby van der Weegh te bepalen plaats.

e. Wanneer door Debby van der Weegh, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende maximaal drie weken ter beschikking van wederpartij, of zoveel korter dan dat Debby van der Weegh in het kader van schadebeperking dit wenselijk acht. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van wederpartij. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van wederpartij gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Debby van der Weegh.

f. Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Debby van der Weegh gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussen- komst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Debby van der Weegh tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO
a. 
De keuze van het transportmiddel is aan Debby van der Weegh.

b. Het transport van de bij Debby van der Weegh bestelde goederen geschiedt voor rekening van de wederpartij.

c.1. Alle bij Debby van der Weegh bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
c.2. Alle door en zijdens Debby van der Weegh met wederpartij en/of ten behoeve van wederpartij met haar gevoerde correspondentie reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij, ongeacht de met wederpartij overeengekomen leveringscondities met betrekking tot de door Debby van der Weegh te leveren goederen en/of diensten. Wederpartij dient zich te vergewissen, dat de correspondentie afkomstig is van Debby van der Weegh. Debby van der Weegh

-4-

kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen en/of veranderingen aan de inhoud van de door en of zijdens Debby van der Weegh gezonden correspondentie en/of het oneigenlijk gebruik ervan door derden.

d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van wederpartij.
Indien wederpartij ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft Debby van der Weegh het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van wederpartij aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Debby van der Weegh, verklaart wederpartij de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt Debby van der Weegh afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Debby van der Weegh te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Debby van der Weegh gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..

c. Debby van der Weegh is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. Debby van der Weegh behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Debby van der Weegh toegezonden facturen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

b. Debby van der Weegh is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2 % in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuur- datum wordt betaald.

c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Debby van der Weegh of op een door Debby van der Weegh aan te wijzen bank- of girorekening.

d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Debby van der Weegh en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES
a.
Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op

factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de

-5-

betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Debby van der Weegh te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is.

b.Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Debby van der Weegh van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloos- stelling uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instand- houding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan Debby van der Weegh het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Debby van der Weegh.

c. Debby van der Weegh is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van haar reclames aan al haar bestaande verplichtingen jegens Debby van der Weegh, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

d. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Debby van der Weegh worden geweigerd. Alle retourzendingen van wederpartij geschieden voor haar rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. Debby van der Weegh heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan haar verplichtingen met betrekking tot eerder door Debby van der Weegh uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Debby van der Weegh toekomende rechten.

Debby van der Weegh heeft dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Debby van der Weegh, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Debby van der Weegh op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien wederpartij de door haar met Debby van der Weegh gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Debby van der Weegh eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van Debby van der Weegh, ontbindingskosten van 100% van de overeengekomen verkoopwaarde ofwel transactiewaarde verschuldigd en bij annulering annuleringskosten van minimaal 30% van de verkoopwaarde ofwel van de transactiewaarde verschuldigd, zulks overigens ter vrije keuze van Debby van der Weegh.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door Debby van der Weegh toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Debby van der Weegh, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele door haar verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Debby van der Weegh verder toeko- mende rechten, waaronder het recht op alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)

-6-

NB: Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een wederpartij aan Debby van der Weegh geen volledige betaling van de door Debby van der Weegh aan haar geleverde goederen, onderdelen, en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Debby van der Weegh.

b. Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Debby van der Weegh zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeen- komst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Debby van der Weegh zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Debby van der Weegh geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

c. Debby van der Weegh behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Debby van der Weegh heeft voldaan.

d. Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Debby van der Weegh het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren

ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat Debby van der Weegh van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Debby van der Weegh, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: weersomstandigheden, ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. Debby van der Weegh is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, gros- siers, etc..

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Debby van der Weegh gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Debby van der Weegh. Wederpartij zal van de ten deze door Debby van der Weegh genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING

a. De Intellectuele eigendomsrechten van alle door Debby van der Weegh (ten behoeve van wederpartij) vervaardigde producten, geleverde diensten etc. behoren Debby van der Weegh toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën Debby van der Weegh is ten strengste verboden, tenzij Debby van der Weegh hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Debby van der Weegh, ter zake gestelde voorwaar- den volledig is voldaan.

b. Indien wederpartij zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Debby van der Weegh zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van

-7-

minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

ARTIKEL 15: GARANTIES

a. Door Debby van der Weegh wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule voor zover die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Debby van der Weegh schriftelijk aangetekend door de wederpartij van haar verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door Debby van der Weegh wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Debby van der Weegh eerst schriftelijk aangetekend door wederpartij van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, dan wel geheel of gedeeltelijke creditering van de litigieuze goederen, zulks naar keuze van Debby van der Weegh. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Debby van der Weegh.

d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij Debby van der Weegh of bij een door Debby van der Weegh hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien Debby van der Weegh dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens Debby van der Weegh afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Debby van der Weegh aan te geven doeleinden.

Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Debby van der Weegh te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat Debby van der Weegh evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij is gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. Debby van der Weegh heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. Debby van der Weegh behoeft wederpartij van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen.

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Midden-Nederland dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Debby van der Weegh.

c. Indien enig artikel of subartikel van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Debby van der Weegh samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomstige algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6 titel 5 afdeling 3.

Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”

page8image27200

-8-